CYKLOTRIAL / UCI Rulers - AMK Hamry nad Sazavou - biketrial

Výňatek z pravidel UCI (verze 1. 10. 13) platná od 1. 1. 2014

Následující text obsahuje jen část pravidel trialu, týkající se rozdělení do kategorií, bodování v kontrolním úseku a vyhodnocení soutěží. Jsou vynechány kapitoly popisující organizační záležitosti, formáty mezinárodních soutěží (kapitoly II, III, IV a V) a pravidla pro sestavení rankingu (kapitola VI) Kompletní pravidla trialu jsou k dispozici v anglickém originále na www.uci.ch pod záložkou „Rules, Part VII: Trial Regulations“

Část 7 Pravidla trialu

Kapitola I: Obecná pravidla

§1 Věk a soutěžní kategorie

7.1.001    Trial oficiálně rozlišuje tyto typy soutěží jednotlivců:
- 20“ (velikost kol mezi 18“ a 23“)
- 26“ (velikost kol mezi 24“ a 26“)
- Open (libovolný rozměr kol mezi 18“ a 26“)
Kategorie v těchto soutěžích jsou rozděleny podle věku. Věková kategorie, do které je jezdec zařazen, je určena podle věku vypočteného jako aktuální rok mínus rok narození.

7.2.002
Poussin                   věk 9-10 let            bílá trať                 Open
Benjamin                 věk 11-12 let          modrá trať              Open
Minime                    věk 13-14 let          zelená trať             Open
Cadet                      věk 15-16 let          černá trať               Open
Girls                        věk 9-15 let            růžová trať             Open
Junior                      věk 16-18 let          červená trať            20“, 26“ (samostatné kategorie)
Elite                        19 a více let            žlutá trať                20“, 26“ (samostatné kategorie)
Women                   15 let a více            růžová trať              Open

Dívky mladší 15 let mohou soutěžit o jednu kategorii níže (v případě, že jejich kategorie má méně než 8 účastníků).

§4 Soutěže

7.1.008    Obecný komentář: Mezinárodní soutěže v trialu jsou pořádány ohleduplně k přírodnímu prostředí. Soutěže mohou být situovány na náměstí, do
hal, na stadiony nebo do volné přírody.

7.1.011    Definice: Trial je cyklistická soutěž představovaná okruhem, na němž jsou vyznačeny „kontrolní zóny“ (sekce) a který se jezdec snaží zdolat s co nejmenším počtem chyb (trestných bodů) (…)

(…)

§5 Sekce (kontrolní zóna)

7.1.014    Pořadatel připraví pro každou soutěžní kategorii příslušný počet sekcí.
7.1.015    Minimální počet sekcí v soutěži je 6, maximum 9.
7.1.016    Sekce jsou obtížné na průjezd. Každá sekce by měla obsahovat maximálně pět hlavních překážek, které mohou být přírodní nebo umělé, například kameny, vodu, písek, schody, svahy, břehy, kmeny stromů, betonové roury a prvky, kovové konstrukce, dřevěné konstrukce, železniční pražce, cívky a podobně.
7.1.017    Jsou doporučené tyto rozměry sekcí: délka 60 metrů, šířka nejméně 1 metr (odpovídá šířce řídítek)
7.1.018    Sekce musí být po obou stranách ohraničena plastovou páskou umístěnou 20-30 cm nad terénem. Pásky mohou být umístěny také uvnitř sekce pro rozlišení tratí různých obtížností nebo pro ztížení některých překážek. Páska by měla být široká nejméně 12 cm.

Uvnitř sekce jsou šipky určující:

Směr: jedna šipka ukazující směr jízdy
Branku: dvě šipky (stejné barvy nebo stejného čísla) mířící proti sobě a označující prostor mezi nimi, kterým musí jezdec projet.

Šipky a branky musí být pro přehlednost očíslovány.

7.1.019    Každá sekce má mít počáteční a koncovou branku, označenou startovní a cílovou čárou s cedulemi START, CÍL. (…)
7.1.020    Každá sekce má začínat „neutrální zónou“, která je určena vždy jen pro jednoho jezdce. Rozměr neutrální zóny 2x1,5 m
7.1.021    Startovní čára má být nejméně 3 metry před první překážkou, aby měl jezdec prostor na rozjezd. Cílová čára má být nejméně 3 metry za poslední překážkou, aby se předešlo jakýmkoliv diskuzím o projetí / neprojetí sekce.
7.1.022    Pro vjezd a výjezd ze sekce je rozhodující osa předního kola
7.1.023    Do soutěžní sekce nesmí nikdo vjet s kolem před začátkem závodu. V případě porušení jezdci nebude start povolen.
7.1.024    Maximální čas na průjezd sekcí je 2 minuty 30 sekund
7.2.025    Při stavbě sekcí je doporučeno nepřekračovat následující maximální výšku seskoků:

Poussin                   bílá                         max. 0,60 m
Benjamin                 modrá                     max. 0,80 m
Minime                    zelená                     max. 1,00 m
Cadet                      černá                      max. 1,20 m
Junior                      červená                   max. 1,40 m
Elite                        žlutá                       max. 1,80 m
Girl                         růžová                     max. 0,80 m
Women                   růžová                     max. 1,40 m

Za zvláštních okolností může jury připustit jiné maximální výšky seskoků

(…)

§7 Pravidla v soutěži

7.1.033    Jezdci nesmí měnit a upravovat sekce
7.1.036    Sekce je možné si procházet a prohlížet pěšky (bez kola)

(...)

§10 Klasifikace a výsledky

7.1.045    Po dokončení posledního kola jsou vyvěšeny dosažené trestné body. Jezdec s nejmenším počtem trestných bodů je prohlášen za vítěze
7.1.046    Ostatní místa v pořadí jsou obsazena podle vzestupně seřazených bodů
7.1.047    V případě rovnosti bodů (kdy dva nebo více jezdci mají stejný celkový počet trestných bodů) se postupuje následovně:

1. Nejvyšší počet sekcí projetých za nula bodů
2. Nejvyšší počet sekcí projetých za jeden bod, dva body a tak dále
3. Lepší výsledek v semifinále
4. V soutěži bez semifinále, pokud se rozhoduje o umístění na stupních vítězů, určí jury rozhodující sekci, kterou jezdci musí projet. V této „rozstřelové“ sekci bude při opětovné rovnosti bodů rozhodovat čas.
5. V případě rovnosti bodů na nižších místech o umístění rozhoduje celkový čas jezdce na trati.

(…)

§13 Oblečení a chrániče

7.1.016    Před startem nebo i během soutěže mohou rozhodčí kontrolovat, zda jezdec, bicykl, helma a oblečení jsou v souladu s pravidly. Každý jezdec, jehož vybavení je podle názoru rozhodčích nebezpečné, může být vyloučen ze soutěže (…)
7.1.062    Ochranná přilba má být použita při všech trialových soutěžích, během tréninku a při přejíždění mezi sekcemi (…)
7.1.065    Jsou požadovány pevné (uzavřené) boty
7.1.066    UCI důrazně doporučuje použití chráničů holení a páteře

(...)

§16:  Přestupky, penalizace, protesty

oddíl 2: Penalizace

7.1.082    Trestné body: Jezdci mohou být v sekci započteny následující trestné body:
7.1.083    Jakákoliv opora o překážku nebo zem za účelem opětovného získání rovnováhy, ať už částí těla nebo kola s výjimkou pneumatik (1 bod). (…) Je dovoleno otočit nohu na místě.
7.1.084    Odpočívání opřený pedálem nebo ližinou/rockringem o překážku nebo zem (1 bod)
7.1.085    Překročení maximálního času 2 min 30 sec na sekci (1 bod za každých 15 sekund)
7.1.086    Jízda nad/pod páskou, překročení nebo přetržení pásky nebo šipek ohraničujících trať (5 bodů). Rozhodující pro posouzení jsou osy kol a podélná osa bicyklu.
7.1.087    Vjezd do branky jiné kategorie, vynechání své vlastní branky nebo šipky nebo průjezd branek ve špatném pořadí (5 bodů) (…)
7.1.088    Držení kola kdekoliv jinde než za řidítka (5 bodů)
7.1.089    Stání na zemi nebo překážce oběma nohama současně (5 bodů)
7.1.090    Vyjetí předním kolem zpět před startovní čáru poté, co jezdec už vjel do sekce (5 bodů)
7.1.091    Při stání jednou nohou na zemi má jezdec obě nohy na stejné straně bicyklu (5 bodů)
7.1.092    Pád, tedy kontakt tělem se zemí nebo překážkou, případně sednutí na překážku (5 bodů) (…)
7.1.093    Po dosažení maxima 5 bodů musí jezdec ihned opustit sekci
7.1.094    Je zakázáno nechat si napsat pět bodů do karty, aniž by jezdec vjel do sekce
7.1.095    Dotek země nebo překážky rukou, která nedrží řidítka (5 bodů)

(…)

7.1.097    Příbuzní, doprovody a fanoušci nesmí nijak zasahovat do soutěže. Následující činy doprovodu jsou zakázány a jezdec, kterému pomohou, je za ně penalizován 10 body:

a: stání ve frontě před sekcí namísto jezdce
b: kritika rozhodčích
c: vstup do sekce (poskytnutí záchrany v obtížných místech bez vlivu na výkon jezdce je povoleno)
d: poskytování rad a nápověd jezdci jedoucímu v sekci

7.1.098    Ztráta penalizační karty nebo vynechání sekce (10 bodů)
7.1.099    Nesportovní chování (10 bodů)
7.1.100    Vynechání více než tří sekcí v soutěži (diskvalifikace)
7.1.101    Zkracování si okruhu (diskvalifikace)

(…)

7.1.108    Nerespektování pravidla o nošení helmy (10 bodů)

(...)

Oddíl 3: Protesty               

7.1.116    Protest smí podávat pouze jezdec nebo jeho zákonný zástupce
7.1.117    Limit pro podání protestů je 30 minut po dojezdu posledního jezdce v dané kategorii

(...)
 

Ze stránek Www.Uci.ch přeložil Radek Janka
 

 

Oficiální stránky českého cyklotrialu